ADA 8

ADA 8

ADA 8

Asi Nehri’nin batısında kurulmakta olan yeni Antakya’nın pilot bölümü olarak seçilen bu merkezi bölümü, deprem öncesinde de Fransız planının izleri üzerine kurulan fakat onların yapı nizamını takip etmeyip, tekil apartman bloklarının yeknesak ve kontrolsüz gelişmesine bırakılmış, son 50 yılın çoğu Türk kenti ile aynı kaderi paylaşmıştır.

Hazırlanmış olan bu yeni master plan ve çalışılmakta olan ada bazındaki projeler, her şeyden evvel önemli bir kent morfolojisi dönüşümü anlamına gelmektedir. Tekil apartman bloklarından oluşan yeknesak bir dokudan, adaların ‘çeper’ bloklar ile tanımlandığı (arka yüz / ön yüz / yan yüz / arka avluların belirginleştiği) daha katmanlı bir anlayışa geçişi temsil etmektedir.

Sorumluluk alanımıza giren ve yeni planda Ada 8 olarak geçen alan, Antakya merkez yerleşimi için oldukça önemli olan kentin kuzeyden giriş aksı olan Atatürk Bulvarı’nın önemli bir meydanında yer almaktadır (Muammer Ürgen Meydanı). Bu aks devamında kentin en önemli kamusal binalarının olduğu Cumhuriyet Meydanı ile son bulur.

Yapmakta olduğumuz bu çalışma sadece kent içindeki barınma, ticaret ofis gibi işlevlere cevap verecek olan bir mimari tasarım meselesi olarak değil, gelecek on yıllar boyunca kentin yaşantısını mekansallaştıracak daha büyük bir kentsel morfolojik düzenin kurulması olarak anlaşılmalıdır.

Sorumluluk alanımız içindeki Ada 8, ‘çok yüzlü’ bir ada niteliğindedir. Bir taraftan Atatürk Bulvarı’nın 150 metrelik cephesini oluştururken, kentin önemli meydanlarından biri olan Muammer Ürgen Meydanı’na cephe vererek bu meydanı da bir anlamda tanımlayıcı role sahiptir. Öte taraftan, güneyinde Ada 9’a komşu olan bir sokağa ve kuzey doğusunda gene meydana bakan bir kamu yapısına (planlanan deprem müzesi) sınırı vardır.

Ada 8 master planda öngörüldüğü şekli ile Atatürk Caddesi’ne 150m cephesi olan, Asi Nehri tarafına doğru ise 110 metreye erişen oldukça ‘derin’ bir adadır. Bu derinlik kaçınılmaz olarak kentsel mekanda ‘katmanlaşmayı’ zorunlu kılmaktadır. Proje ‘kentsel sekans’ ve ara mekanların gözetildiği başlıca dört kısımdan oluşmaktadır:
1- Bulvar kenarında ÖN – ARKA / ARKA – ÖN ilişkisini kuracak şekilde konumlanan iki paralel blok sırası,
2- Dairesel Ürger Meydanı’nı tarifleyen iç bükey kavisli blok,
3- Adanın kuzey doğusuna bakan cidarı tanımlayan master planda önerilen deprem müzesinin de olduğu aday tarifleyen yeni sokak,
4- Asi Nehri’ne dik olarak kurgulanan bloklar.

PROJE GÖRSELLERİ