DİRENÇLİ KENT STRATEJİLERİ

DİRENÇLİ KENT STRATEJİLERİ

DİRENÇLİ KENT STRATEJİLERİ

2023 depremi sonrasında Hatay’ın yeniden imarı, sosyo-ekonomiktoparlanma açısından kritik bir faktördür. Felaketten en fazla etkilenen ölgelerden biri olan, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, toparlanmaya ivme kazandırmak bağlamında kritik önem taşımaktadır. Projenin sınırlarının belirlenmesi öncelikli öneme sahiptir. Bu çalışma alanının tanımlanarak verilerin resmi ölçekte toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır.

Antakya şehri, Antakya ve Defne ilçelerinden oluşmakla birlikte, bu iki ilçe birlikte Antakya şehrinden çok daha büyük bir alanı kaplamaktadır. Dolayısıyla ilçe sınırlarının proje sınırı olarak kullanılması uygun olmayacaktır.

Kentsel gelişim sınırlarını resmi olarak belirleyen bir belediye sınırı olmaması nedeniyle, Antakya kentsel alanına uyumlu bir dizi mahallenin sınırını proje alanı olarak kullanmayı tercih ettik. Bu mahallelerin sınırlarının Antakya’nın resmi kentsel gelişim sınırına yakınlığı nedeniyle proje sınırı olarak kullanılması uygun bulunmuştur.

Proje alanı, 32’si nehrin güneydoğusunda ve 23’ü nehrin kuzeybatısında olmak üzere 55 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin 2022 yılındaki toplam nüfusu 363.808 olup, Antakya ve Defne ilçe sınırları içindedir.

Bu alanlar ve nehrin güneyindeki mahalleler, odaklanılan master plan alanının dışında kaldıklarından, proje geliştirmede dikkate alınacak ancak master plan içeriğinde ele alınmayacaktır.

Herhangi bir kentsel gelişim projesinin, özellikle de Antakya’nın yeniden inşası gibi büyük ve karmaşık bir projenin vizyonun ve hedeflerin sürecin en başında açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Antakya İmar Stratejisi Vizyonu ve İlkeleri, projenin geleceğe yönelik planlanması ve uygulanması için ana temeli oluşturmaktadır.
Karar verme süreclerine rehberlik edecek, alınan kararların bizi vizyona ulaşmaya yaklaştırıp yaklaştırmayacağını değerlendirmekte ve projedeki ilerlemeleri takip etmekte bir pusula görevi görecektir.

Antakya’nın yeniden inşasında ilk aşamanın öngörülen hızda acilen gerçekleşmesi gerektiği gibi projenin daha ileri aşamalarının da başarıyla ilerleyebilmesini yönlendirecek güçlü bir vizyon ve ilkeler gereklidir. Çerçeve vizonun bazı bölümleri işin güncel aşamasıyla ilgilidir, diğerleri ise daha sonraki süreçlerde devreye girecektir. Pulomas’ın geliştirme stratejisi daha ilerledikçe vizyon da süreç içinde gelişecektir.

Çerçeve Vizyon Neyin Esasını Kuruyor?
Vizyon çerçevesi “Söz Konusu Antakya Olduğunda Başarılı Olan Nedir?” sorusuna yanıt olarak geliştirilmiştir. Projenin başarısını tanımlayacak temel unsurların neler olması gerektiği referans alınarak, her bir unsurun proje için öneminin açıklandığı, bir dizi temel ilke belirlenmiştir. Neticede 10 başarı ilkesine dayanan açık ve detaylı bir vizyon beyanı oluşturulmuştur. Her ilke kapsamında, başarının ölçülebileceği, öncül niceliksel hedefleri sağlamak üzere temel performans göstergeleri (“KPI” Key Performance Indicator) geliştirilmiştir.